TS HEJNAL KETY:Orzeł Witkowice

HISTORIA NIE POSZŁA W LAS

ODRODZENIA NADSZEDŁ CZAS

Poprzedni mecz

Następny mecz

  0:7

        26.03.2020
        00:00

Wypełniając zapis Uchwały nr 5/2019 Walnego Zebrania członków TS „HEJNAŁ” z dnia 25.07.2019r. , Zarząd klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie , które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu RELAX dnia 20.09.2019r. o godz.18:00.
Tematy zebrania;
1. Wybory nowych władz klubu
2. Podniesienie wysokości składki członkowskiej
3. Wybory Rady Rodziców

   

    Zarząd Team Sport „Hejnał” Kęty zaprasza wszystkich członków klubu jak i osoby zainteresowane na sprawozdanie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się 25.07.2019 o godzinie 18.00 na sali konferencyjnej w Hotelu Relax 

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  :

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrani

3.Zatwierdzenie programu obrad

4.Sprawozdanie Zarządu za 2018r. /dyskusja/

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r. /dyskusja/

6.Podjęcie uchwał:

a/. ws przyjęcia sprawozdania Zarządu

b/. ws przyjęcia sprawozdania Komisji Rewiz. i udzielenia absolutorium dla  Zarządu

c/. ws przyjęcia planu finansowego na 2019r.

7.Wybór Komisji Skrutacyjnej /ukonstytuowanie się komisji/

8.Przyjęcie regulaminu wyborów

9.Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu i komisji rewizyjnej

10.Wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej

11.Podjecie uchwał

a/ ws wyboru członków zarządu

b/ ws wybory członków komisji rewizyjnej

12.Wolne wnioski /w trakcie ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej/w tym dyskusja nad statutem Organizacji Pożytku Publicznego dla stowarzyszenia wraz z koniecznymi zmianami w Statucie.

13.Podjęcie uchwał wynikających z pkt. 12

14.Zakończenie zebrania